Skip to content

despre digitizArte

CE?

digitizArte este o platformă interactivă online de debut și auto-publicare (self-publishing) pentru tinerii creativi (artiști, designeri, arhitecți, ilustratori, graficieni și muzicieni) continuând activitatea de descoperire, promovare și conectare a talentelor locale cu audiențe internaționale, întreprinsă de Save or Cancel timp de peste 12 ani. Declinându-se într-o serie atipică de produse culturale, proiectul DigitizArte propune trei direcții de acțiune: un program educațional compus din 5 ateliere online și un ghid pentru tinerii creativi care informează despre capacitatea internetului de a conecta autorii cu audiențe globale, cu ajutorul noilor metode de digitalizare a lucrărilor și publicare online, facilitând producția artistică și expunerea lucrărilor în mediul virtual, într-un mod sustenabil; un website dedicat contribuțiilor auto-publicate de creativi; un apel deschis pentru artiști emergenți care premiază opt articole auto-publicate din domeniile creative, cu participarea publicului, alături de echipa Save or Cancel și parteneri, în procesul de selecție și jurizare a lucrărilor.

Pentru CINE?

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt creativii care folosesc serviciile de auto-publicare puse la dispoziție de platforma proiectului și participă la apelul deschis, alături de cititorii ghidului digital, care își vor actualiza și îmbunătăți cunoștințele de publicare online.

CUM?

Îmbinând spațiul expozițional cu cel virtual, platforma va favoriza dialogul, debutul, și va contribui, ca resursă accesibilă oricând, oriunde, la educarea constantă atât a publicului, cât și a artiștilor, prin interconectare și activități multidisciplinare.

DE CE?

Prin acest proiect, se creează premise pentru educația și participarea continuă a tinerilor creativi, în mediul online, sustenabil și replicabil, cu scopul de a deprinde noi abilități de comunicare și reprezentare a activității profesionale. Platforma urmărește să activeze publicuri noi și să creeze recurență în rândul vizitatorilor, în vederea cultivării obiceiului de a aprecia muzica, arta, designul, ilustrația și grafica în viața cotidiană.


Parteneri media: IglooZeppelinThe InstituteIQadsAssamblageRevista Atelierul

Cofinanțat de AFCN

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Despre Save or Cancel

Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.

Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte și programe culturale și editoriale.

digitizArte.ro logo

WHAT?

digitizArte is an interactive online platform for debut and self-publishing for creative young people (artists, designers, architects, illustrators, graphic artists and musicians) continuing the activity of discovering, promoting and connecting local talents with international audiences, undertaken by Save or Cancel for over 12 years. Declining in an atypical series of cultural products, the DigitizArte project proposes three directions of action: an educational program consisting of 5 online workshops and a guide for creative young people that informs about the ability of the Internet to connect authors with global audiences, with the help of new methods for digitizing works and publishing them online, facilitating artistic production and exhibition of works in the virtual environment, in a sustainable way; a website dedicated to self-published contributions by creatives; an open call for emerging artists who award eight self-published articles in the creative fields, with the participation of the public, together with the Save or Cancel team and partners, in the process of selection and judging of works.

For WHOM?

The direct beneficiaries of the project are the creatives who use the self-publishing services provided by the project platform and participate in the open call, together with the readers of the digital guide, who will update and improve their online publishing knowledge.

HOW?

Combining the exhibition space with the virtual one, the platform will favour dialogue, debut, and will contribute, as an accessible resource anytime, anywhere, to the constant education of both the public and the artists, through interconnection and multidisciplinary activities.

WHY?

Through this project, premises are created for the education and continuous participation of creative young people, in an online, sustainable and replicable environment, in order to learn new skills of communication and representation of professional activity. The platform aims to activate new audiences and create recurrence among visitors, in order to cultivate the habit of appreciating music, art, design, illustration and graphics in everyday life.

Media partners: IglooZeppelinThe InstituteIQadsAssamblageRevista Atelierul

Co-financed by AFCN

The project does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the program can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

About Save or Cancel

Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of arts and culture, facilitating their role in the contemporary society.
Self-initiated multidisciplinary programs by Save or Cancel support the development of the contemporary society by identifying opportunities for sustainable and adaptable (re) valorization of the existing, through cultural, editorial, architecture and design projects.