Skip to content
Deadline extins: Apel deschis pentru lucrări artistice "Artă în lucru, nr. 2"

Deadline extins: Apel deschis pentru lucrări artistice “Artă în lucru, nr. 2”

[read in English]

Apelul deschisArtă în lucru, nr. 2″ își propune să identifice, să premieze și publice trei lucrări artistice participative. Propunerile vor investiga metode inovatoare de interacțiune cu publicul, care are un rol activ în crearea lucrărilor.

Înscrie-te în cadrul apelui deschis pentru publicarea în paginile revistei “Artă în lucru, nr. 2″. Participă cu o lucrare artistică sub formă unui set de instrucțiuni, joc (cuvinte încrucișate, integrame, labirint, unește punctele), schiță de colorat, quest, etc. care ocupă maxim o pagină, format A4 portrait, utilizând doar negru. Lucrările selectate de public, în urma votului pe platforma feeder.ro vor fi premiate și tipărite în cadrul revistei “Artă în lucru, nr. 2”, alături de o serie de artiști locali contemporani și super activi.

Poți participa la acest apel deschis cu maximum o propunere.

Propunerea va fi transmisă în format digital, completând formularul de participare de mai jos.

Selecția lucrărilor premiate este realizată de către public, prin vot anonim online pe site-ul revistei feeder.ro. 

Lucrările înscrise în acest apel deschis vor răspunde cerințelor specifice apelului, așa cum sunt descrise în Regulamentul apelului.

 Înscrierea conține:

 • formularul de înscriere completat: nume, adresă de e-mail, scurtă biografie a autorului/ei sau descrierea echipei, link către portofoliu;
 • lucrarea înscrisă în apel, care se bazează pe participarea cititorilor. Lucrarea poate fi reprezentată prin imagini, grafică, diagrame și instrucțiuni text, pentru lucrări vizuale, sau un text care conține instrucțiuni pentru artă performative. Atunci când fac parte din propunere, imaginile și/sau grafica vor fi atașate dosarului de înscriere în două variante:
  • minim 1920 px x 1080 px, 72 dpi, RGB, max. 1 mb, optimizată pentru utilizare web;
  • minim 21 x 29,7 cm, 300 dpi, CMYK, optimizată pentru tipar;
 • o scurtă descriere a lucrării, minim 10 cuvinte, maxim 40 de cuvinte;

Calendar

 • 21 August – 5 11 Septembrie 23:59 / Perioadă de înscrieri
 • 13 – 21 Septembrie / Perioadă de jurizare prin vot public online anonim pe website-ul revistei online feeder.ro
 • 22 Septembrie / Anunț lucrări câștigătoare

Premii

Locul 1

 • premiu în bani: 600 lei.
 • promovarea autorului/arei în cadrul acțiunilor proiectului editorial “Artă în lucru, nr. 2” și publicarea lucrării în cadrul revistei cu același nume.

Locul 2

 • premiu în bani: 500 lei.
 • promovarea autorului/arei în cadrul acțiunilor proiectului editorialArtă în lucru, nr. 2și publicarea lucrării în cadrul revistei cu același nume.

Locul 3

 • premiu în bani: 400 lei.
 • promovarea autorului/arei în cadrul acțiunilor proiectului editorialArtă în lucru, nr. 2și publicarea lucrării în cadrul revistei cu același nume.

Regulament

Ce este arta participativă?

Conform wikipedia, arta participativă este o abordare a creației artistice care implică participarea audiențelor în procesul de creație, permițându-le acestora să devină coautori, editori și observatori ai operei. Acest tip de artă este incomplet fără interacțiunea fizică a publicului. Scopul artei participative este de a contesta forma dominantă de realizare a artei în Occident, în care o clasă restrânsă de artiști profesioniști realizează arta, în timp ce publicul își asumă rolul de observator pasiv sau de consumator, adică cumpără lucrările profesioniștilor de pe piață. Arta participativă nu este doar ceva la care stai și privești în liniște – este ceva la care participi. O atingi, o miroși, scrii pe ea, vorbești cu ea, dansezi cu ea, te joci cu ea, înveți din ea. O co-creezi.

Formular de înscriere

Elemente grafice: Serebe

Proiectul editorial “Artă în lucru, nr. 2″ este produs de Save or Cancel (Cristina Popa, Andrei Racovițan) prin feeder.ro și co-finanțat de AFCN.

Proiectul editorial nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: Biblioteca Metropolitană București, IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista Atelierul, La pas prin Brașov, Litera 9, Romania Pozitivă, Book Hub, Revista Golan, Agenția de carte, Modernism.ro, Propagarta, Munteanu Recomandă

Despre Save or Cancel

Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.

Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de culturale și editoriale.

Apel deschis pentru lucrări artistice "Artă în lucru, nr. 2"

“Artă în lucru, nr. 2” open Call for artworks

The open call “Artă în lucru, nr. 2″ aims to identify, award and publish three participatory artworks. Proposals will investigate innovative ways of interacting with the public, who have an active role in the creation of the work.

Apply to the open call for publication in the pages of “Artă în lucru, nr. 2″. Participate with an artwork in the form of a set of instructions, game (crosswords, crosswords, crosswords, maze, connect the dots), colouring sketch, quest, etc. taking up a maximum of one page, A4 portrait format, using only black. The works selected by the public, following the vote on the feeder.ro platform, will be awarded and printed in the magazine “Artă în lucru, nr. 2, alongside a series of contemporary and super active local artists.

You can participate in this open call with up to one submission.

The proposal will be submitted digitally by filling in the entry form below.

The selection of the winning entries will be made by the public through anonymous online voting on the feeder.ro website.

Entries submitted to this open call must meet the specific requirements of the call as described in the Call Rules.

The registration contains:

 • completed entry form: name, email address, short biography of author(s) or team description, link to portfolio;
 • the paper entered in the call, which is based on reader participation. The work can be represented by images, graphics, diagrams and text instructions, for visual works, or a text containing instructions for performance art. When part of the proposal, images and/or graphics will be attached to the entry file in two versions:
  • minimum 1920 px x 1080 px, 72 dpi, RGB, max. 1 mb, optimized for web use;
  • minimum 21 x 29,7 cm, 300 dpi, CMYK, optimised for printing;
 • a brief description of the work, minimum 10 words, maximum 40 words;

Calendar

 • Extended deadline: 21 August – 5 11 September 23:59 / Submission period
 • 13 – 21 September / Judging period by anonymous online public vote on the website of the online magazine feeder.ro
 • 22 September / Announcement of winning entries

Premii

1st place

 • cash prize: 600 lei.
 • promotion of the author/the author’s work in the editorial project “Artă în lucru, nr. 2” and publication of the work in the printed magazine.

2nd place

 • cash prize: 500 lei.
 • promotion of the author/the author’s work in the editorial project “Artă în lucru, nr. 2” and publication of the work in the printed magazine.

3rd place

 • cash prize: 400 lei.
 • promotion of the author/the author’s work in the editorial project “Artă în lucru, nr. 2” and publication of the work in the printed magazine.

Call rules

English translation coming soon.

What is participatory art?

According to wikipedia, participatory art is an approach to artistic creation that involves the participation of audiences in the creative process, allowing them to become co-authors, editors and observers of the work. This type of art is incomplete without the physical interaction of the audience. The aim of participatory art is to challenge the dominant form of art making in the West, in which a small class of professional artists make art, while the public assumes the role of passive observer or consumer, i.e. buying the work of professionals on the market. Participatory art is not just something you sit and watch quietly – it’s something you participate in. You touch it, smell it, write on it, talk to it, dance with it, play with it, learn from it. You co-create it.

Application form

Graphic elements: Serebe

The editorial project “Artă în lucru, nr. 2” is produced by Save or Cancel (Cristina Popa, Andrei Racovițan) through feeder.ro and co-financed by AFCN.

The editorial project does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the grantee.

Partners: Biblioteca Metropolitană București, Igloo, Zeppelin, The Institute, IQads, Revista Atelierul, La pas prin Brașov, Litera 9, Romania Pozitivă, Book Hub, Revista Golan, Book Agency, Modernism.ro, Propagarta, Munteanu Recomandă

About Save or Cancel
Since 2009, Save or Cancel has been a medium for the communication and propagation of arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society. Save or Cancel’s self-initiated multidisciplinary programs aim to identify sustainable and adaptable opportunities to (re)enhance the existing through cultural and editorial projects.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *