Skip to content
The BSBSA project brings together artists from Bulgaria, Serbia and Romania

The BSBSA project brings together artists from Bulgaria, Serbia and Romania

[citește în Română]

Bucharest, 29 December 2023

The BSBSA (Belgrade Sofia Bucharest Street Art) project presents modern public art practices from Bulgaria, Serbia, and Romania with a clear mission: to boost the creation and circulation of European art around Balkan Peninsula. To achieve this, the BSBSA project brings artists from diverse backgrounds together. Collaborating on transformative art installations, they redefine public spaces in Bulgaria, Romania, and Serbia.

The project, co-funded by the Creative Europe programme of the European Union, aims to strengthen the capacity of European cultural and creative sectors, fostering international engagement. This will be accomplished through cultural exchange and mobility of artists’ works showcased in multidisciplinary public exhibitions spanning the three countries.

In essence, the BSBSA project leverages art to humanise public spaces in Bulgaria, Romania, and Serbia. Through artistic interventions, workshops, talks, guided tours, an urban art book, a street art map, and multidisciplinary exhibitions, the project collaborates with local communities, artists, and stakeholders to regenerate and promote public spaces. 

Project objectives

  • Carry out six artistic interventions to transform public spaces.
  • Organise ten creative workshops for all ages.
  • Host six artist talks for engaging interactions.
  • Conduct eight street art tours in Belgrade and Sofia.
  • Publish an urban art book documenting interventions in Romania, Bulgaria, and Serbia.
  • Create a map guiding explorers through art interventions in public spaces.
  • Organise three multidisciplinary exhibitions to facilitate cultural exchange.

Follow the project activities on bsbsa.orginstagramfacebook or youtube.

The Small Scale Cooperation Creative Europe project 101131802 – BSBSA is co-funded by the Creative Europe programme of the European Union, under the Call for proposals CREA-CULT-2023-COOP.

The project consortium partners are Udruzenje Gradjana Kruna from Republic of Serbia, Mnogo Deinosti Enterprice from Bulgaria, and project coordinator is Save or Cancel production SRL from Romania.

Partners: Lente, Biblioteca Metropolitană București, Romexpo

Media partners: IQads, La pas prin Brașov, Litera 9, Munteanu, Revista Atelierul, Revista Golan, The Institute

This text reflects the views only of the author(s), and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Bucharest, 29 December 2023
Save or Cancel production SRL

Proiectul BSBSA reunește artiști din Bulgaria, Serbia și România

București, 29 Decembrie 2023

Proiectul BSBSA (Belgrade Sofia Bucharest Street Art) prezintă practici moderne de artă în spațiul public din Bulgaria, Serbia și România, cu o misiune clară: să stimuleze crearea și circulația artei europene în Peninsula Balcanică. Pentru a realiza acest lucru, proiectul BSBSA reunește artiști din medii diverse. Colaborând pentru realizarea unor instalații de artă, aceștia redefinesc spațiile publice din Bulgaria, România și Serbia.

Proiectul, cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene, urmărește să consolideze capacitatea sectoarelor culturale și creative europene, promovând participarea internațională. În acest scop, se vor realiza schimburi culturale și activități pentru mobilitatea operelor artiștilor, care vor fi prezentate în cadrul unor expoziții publice multidisciplinare care acoperă cele trei țări.

În esență, proiectul BSBSA valorifică arta pentru a umaniza spațiile publice din Bulgaria, România și Serbia. Prin intervenții artistice, ateliere de lucru, discuții, tururi ghidate, o carte de artă urbană, o hartă a artei stradale și expoziții multidisciplinare, proiectul colaborează cu comunitățile locale, artiștii și persoanele interesate pentru a regenera și promova spațiile publice.

Obiectivele proiectului:

– Realizarea a șase intervenții artistice pentru a transforma spațiile publice.

– Organizarea a zece ateliere creative pentru toate vârstele.

– Organizarea a șase discuții cu artiștii pentru interacțiuni captivante.

– Realizarea a opt tururi ghidate ale artei stradale din Belgrad și Sofia.

– Publicarea unei cărți de artă urbană care documentează intervențiile din România, Bulgaria și Serbia.

– Crearea unei hărți care să ghideze exploratorii urbani către intervențiile artistice din spațiile publice.

– Organizarea a trei expoziții multidisciplinare pentru a facilita schimbul cultural.

Urmărește activitățile proiectului pe bsbsa.orginstagramfacebook sau youtube.

Proiectul Small Scale Cooperation Creative Europe 101131802 – BSBSA este cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene, în cadrul apelului pentru proiecte CREA-CULT-2023-COOP.

Partenerii din cadrul consorțiului de proiect sunt Udruzenje Gradjana Kruna din Republica Serbia, Mnogo Deinosti Enterprice din Bulgaria, iar coordonatorul proiectului este Save or Cancel production SRL din România.

Parteneri: Lente, Biblioteca Metropolitană București, Romexpo

Parteneri media: IQads, La pas prin Brașov, Litera 9, Munteanu, Revista Atelierul, Revista Golan, The Institute

Acest text reflectă doar punctul de vedere al autorului (autorilor), iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în el.

București, 29 Decembrie 2023
Save or Cancel production SRL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *